JS一个对象封装多个函数

JS一个对象封装多个函数

var aa=function(){
   return{
      a:function(url){
          alert(url);
       },
       b:function(){
           alert(bbbb);
       }
    }
}();

调用:

aa.a("url");
aa.b();

Js构造对象-添加方法的三种方式

方法一:

function person(name,qq){
  this.name = name;
  this.qq = qq;
}
person.prototype.showname = function(){
   //这里showname即使方法的引用也是方法名,有点奇怪
  alert("我的名字:"+this.name);
}     
var p1 = new person("张三",11111);
var p2 = new person("李四",22222);
p1.showname();

方法二:

person.prototype = {
  showname: function(){
     alert('我的名字'+this.name)
  } 
}

方法三:

person.prototype = function(){
    showname = function(){alert('我的名字:'+this.name)}
    return { showname: showname}
}()

 

欢迎分享本文,转载请保留出处:前端ABC » JS一个对象封装多个函数

赞 (0)
分享到:更多 ()

发表评论 0