JS算法快速排序及冒泡排序

1.快速排序思想:

1.1 先找数组的最中间的一个数为基准

1.2 把数组通过此基准分为小于基准的left数组和大于基准的right数组,

1.3 递归重复上面的两个步骤,

代码如下:

function quickSort(arr) {    
    if (arr.length <=1 ){        
        return arr;
    }    
    var middleIndex = Math.floor(arr.length / 2);    
    var left = [];    
    var right = [];    
    var middle = arr.splice(middleIndex,1)[0];    
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {        
        if ( arr[i] > middle) {
            right.push(arr[i]);
        } else {
            left.push(arr[i]);
        }
    }    return quickSort(left).concat(middle,quickSort(right));
}

2. 冒泡排序思想:

2.1 两两比较,交换位置

2.2 循环数组

代码如下:

function bubbleSort(arr) {    
    for (var i = 0; i < arr.length - 1; i++) {        
        for (var j = 0; j < arr.length -1 -i; j++) {            
            if( arr[j] > arr[j+1]){                
                var temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j+1];
                arr[j+1] = temp;
            }
        }
    }    
    return arr;
}

欢迎分享本文,转载请保留出处:前端ABC » JS算法快速排序及冒泡排序

赞 (0)
分享到:更多 ()

发表评论 0